Általános szerződési feltételek

 

PREAMBULUM:

 

Budakeszi Vadaspark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Örökerdő Környezet-, Természetvédelmi, Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Közhasznú Szervezet 2020 április 05-én jótékonysági futóversenyt (a továbbiakban: futóverseny) tervez a Budakeszi Vadasparkban, amelynek célja a magyarországi vadmacska populáció megsegítése, a Budakeszi Vadasparkban született egyedek repatriációjának elősegítése.

 

Fenti verseny jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ászf) alkalmazandók a versenyen részt vevők, illetve a Budakeszi Vadaspark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Örökerdő Környezet-, Természetvédelmi, Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Közhasznú Szervezet közötti jogviszony szabályozásában.

 

 1. A VERSENY SZERVEZŐI

Budakeszi Vadaspark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Budakeszi Vadaspark)

Székhelye: 2092 Budakeszi, 0210/12.

Cégjegyzékszám: 13-09-129570

Adószám: 18677416-2-13

Telefon: 06-23-451-783

E-mail: budakeszi.vadaspark@bkvp.hu

Szervezet nyilvántartási száma 13-01-0003646

 

Örökerdő Környezet-, Természetvédelmi, Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány Közhasznú Szervezet (a továbbiakban: Örökerdő Alapítvány)

Székhelye: 2025 Visegrád, Sziget u. 6.

Nyilvántartási szám: 13-01-0003646

Adószám: 18623802-1-13

Bankszámla szám: 11742087-20086543

Telefon/fax: +36 20/430-9953

E-mail: info@orokerdo-alapitvany.hu

 

 1. A FUTÓVERSENNYEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jótékonysági futóversenyen részt venni kívánó természetes személyek az Örökerdő Alapítvány által üzemeltetett honlapon regisztrálhatnak a rendezvényre. A honlap elérhetősége: http:// http://www.erdeifutas.hu (továbbiakban: Weboldal)

 

A weboldal használatának feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg a felek:

 

Az Örökerdő Alapítvány, mint Szolgáltató és mint adatkezelő elkötelezett a nevezés során keletkezett személyes adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja a nevezők ehhez kapcsolódó jogait. Az Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. Az Örökerdő Alapítvány, mint Szolgáltató kötelezettséget vállal arra is, hogy az általa kezelt személyes adatokat semmilyen formában nem adja ki harmadik személynek.

A rendezvényen fénykép és videófelvételek készülnek, amelyeken esetlegesen a nevező személy szerint felismerhető. A nevező hozzájárul, hogy a fénykép és videófelvételeket a szolgáltató szabadon felhasználhatja rendezvényük reklámozására, hirdetésére.

 

 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

 

A Weboldalon a szervezők által szervezett jótékonysági futóversenyekre lehet nevezni, illetve a nevezési díjat rendezni.

 

A Weboldalon történő jelentkezés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztrációra a Weboldal főoldalán található “Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: (i) vezetéknév, (ii) keresztnév, (iii) e-mail cím, (iv) jelszó, (v) mobiltelefonszám, (vi) számlázási adatok (név, cím).

 

A versenyen részt vevő, mint felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a részt vevőnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ászf-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A mező kipipálásával a részt vevő kijelenti, hogy a jelen ászf és az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

A részt vevő a saját maga által kiválasztott nevezési kategóriát beállítja, majd azt a kosárba helyezi. A részt vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A „törlés – X” ikonra kattintva végezhető el.

 

A részt vevőnek a folyamat bármely szakaszában és a nevezés Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a felületen. A sikeres és kiegyenlített nevezés esetén haladéktalan visszaigazolást küldünk.

 

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS DEFINÍCIÓK:

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A nevezés során keletkezett személyes adatok törlése:

– a sportesemény utáni 3. évben

– az érintett kérésére bármikor

 

 1. NEVEZÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A nevezéssel minden versenyző, mint részt vevő feltétel nélkül elfogadja a versenyre vonatkozó előírásokat és szabályokat.

 

A versenyre nevezni a fentiek szerint online az erdeifutas.hu oldalon keresztül az adott verseny kiírásában szereplő időpontig lehetséges, vagy személyes a verseny napján a helyszínen a versenyközpont nyitásától az adott futam elindítása előtt egy óráig van mód.

 

A nevezés a nevezési díj megfizetésével válik érvényessé és hatályossá.

 

A nevezés során kizárólag a valóságnak megfelelő saját adatait használja, melynek tárolásához és a rendezvényen való felhasználáshoz hozzájárul.

 

A nevezéssel hozzájárul, hogy a versenyről készült mozgókép-vagy fotóanyagokon szerepelhet, melyek a rendezvényt népszerűsítő internetes és nyomtatott anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek.

 

Amennyiben a versenyt az időjárás, vagy természeti katasztrófa miatt nem lehet megrendezni a szervezők a nevezők részére a díjat nem fizetik vissza. A szervezők a program változásának, a helyszínén megváltoztatásának, a pálya módosításának jogát fenntartják.

 

A nevezést kizárólag e-mailben (info@erdeifutas.hu) lehet lemondani, a versenyt megelőző hetedik nap éjfélig. Lemondás esetében a nevezési díj visszautalásra kerül 2000 Ft kezelési költség levonását követően. A telefonon, faxon, szóban stb. módon történő, vagy a határidő utáni lemondás nem elfogadható.

 

A versenyszervezők fent tartja maguknak a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárják.

 

 

A nevezés magába foglalja:

 

 • Versenyen való részvétel jogát
 • Egyedi befutórelikviát a célba érkezőknek
 • 1 db karszalagot, ami a verseny napján ingyenes belépésre jogosít a
  Budakeszi Vadasparkba
 • Kijelölt útvonal biztosítását
 • Egyedi időmérést
 • Frissítést
 • Orvosi felügyeletet
 • Ingyenes fotókat
 • Rajtszámot
 • Átöltözési lehetőséget
 • Csomagmegőrzést

 

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. Külső segítség nélkül kell kezelnie pszichés, mentális, izomzati, emésztési problémákat és tudatában kell lennie annak, hogy a fenti problémák megoldása nem a rendezők feladata.

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A szerződéskötés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezésein túl. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

 1. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA

 

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

 1. SZÁMLA

 

A Szolgáltató a nevezési díj bankkártyás megfizetése után elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott email címre továbbít. A helyszíni regisztráció és nevezés során a részt vevő a helyszínen a készpénzes befizetésről kiállított számlát kapja meg.

 

 1. FIZETÉS

 

A honlapon történő nevezés végén a jelentkező a BARION bankkártyás fizetési rendszer segítségével tudja a nevezési díjat kifizetni. A nevezés a sikeres bankkártyás fizetéssel válik érvényessé.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Amelyik versenynél erre mód van, a helyszínen is lehet nevezési díjat fizetni, csak készpénzben.

 

 1. RAJTCSOMAG

 

A rajtcsomag a verseny napján a versenyközpont nyitását követően van lehetőség átvenni kizárólag fényképes igazolvánnyal történő személyazonosítás után.

 

Rajtcsomagban a rajtszám mellett 1 db karszalag található, ami a verseny napján ingyenes belépésre jogosít a Budakeszi Vadasparkba.

 

A rajtszámra feltétlen szükség van:

 • csomagmegőrzőben a csomagok leadásánál és felvételénél,
 • verseny során végig!

A rajtszámot a verseny során végig jól láthatóan a mellkason vagy rajtszámtartó övvel, elöl kell viselni.

A rajtszámot módosítani, a verseny nevét és a szponzorok logóit letakarni tilos.

Rajtszám letakarása vagy helytelen viselése 15 perc büntetést von magával.

 1. VERSENY

 

12.1. FÉLIG ÖNELLÁTÓ ESEMÉNY

 

Félig önellátó alatt az értendő, hogy a versenyző két frissítőpont közt haladva, alkalmazkodva az adott helyzethez, a problémáit (legyen az fizikai, mentális vagy az időjárás okozta) önmaga oldja meg. Ehhez a következőket kell betartania minden futónak: A verseny kezdetétől a végéig magánál kell tartania a kötelező felszerelését. Versenyen kívüli személy nem kísérheti a versenyzőket.

 

12.2. KÖTELEZŐ FELSZERELÉS

 

A verseny kiírásban megjelölt távoknál kötelező felszerelés a fényképes igazolvány és bekapcsolt állapotban lévő, működőképes mobiltelefon. A pályabírók a verseny ideje alatt bármikor ellenőrizhetik azt. Az a futó, akinek a kötelező felszerelése hiányos vagy az ellenőrzést akadályozza, megtagadja, azonnal kizárásra kerül.

 

12.3. ÚTVONAL JELÖLÉS

 

A verseny útvonalát a verseny saját szalagjával és irányjelző tábláival jelöljük. A kritikus pontokon versenyszervezők irányítják a futókat. Az útvonal rövid levágása: 15 perc büntetést, míg az útvonal komoly levágása: 1 óra büntetést von maga után. Az útvonal levágásának ellenőrzése és a mértékének az eldöntése a pályabírók feladata és jogköre.

 

12.4. IDŐMÉRÉS

 

Az időmérés a Checkpoint System rendszer segítségével történik. Az időmérő eszköz letéti díja 5.000 Ft, melyet rajtcsomag átvételekor kell letétbe helyezni. Kizárólag a pontos összeg fogadható el, azaz 1 darab 5.000 Ft-os bankjegy. A rajtban nincs pénzváltás és semmilyen más értéktárgy vagy igazolvány nem fogadható el letétként. A letéti díjat a chip leadása után a célban kapják vissza a résztvevők. A chip megőrzése és visszajuttatása a versenyző felelőssége. A különböző távok limitideje a versenykiírásban szerepel. A limitidőn túli célba érkezés a versenyből való kizárást jelenti.

 

12.5. ELLENŐRZÉS

 

Az útvonalon előre bejelentett és előre be nem jelentett ellenőrzőpontok találhatók, melyeken rögzítésre kerül a futók áthaladása. A verseny során az ellenőrző pont kihagyása vagy az ellenőrző személy, versenyszervező utasításának megtagadása a versenyről történő azonnali kizárást jelenti.

 

12.6. ORVOSI BIZTOSÍTÁS, ELSŐSEGÉLY

 

A versenyközpontban orvosi felügyelet működik. Amennyiben valaki sérülést szenved, és nem tudja folytatni a versenyt vagy azt tapasztalja, hogy más versenyző ilyen jellegű sérülést szenvedett és nem képes segítséget hívni, úgy a rajtszámon lévő telefonszámon ezt jelezni köteles! Minden résztvevő köteles a rászorulók számára elsősegélyt nyújtani, ennek elmulasztása a versenyből történő kizárással jár.

 

12.7. FRISSÍTÉS

 

A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek a versenyzők. A versenykiírásban szerepel az adott futamokon található frissítőpontok elhelyezkedése.

A frissítőpontokon vizet, izotóniás italt, sós és édes kekszeket, banánt és szőlőcukrot kínálunk.

A célban minden táv résztvevői számára frissítés érhető el, mely során vizet, izotóniás italt és kekszet kínálunk a beérkezőknek.

Innivalót kizárólag papír vagy a versenyzők saját poharába adunk, így ügyelve a környezetre!

A versenyen egyéni frissítőket nem szállítunk ki.

Szemét elhelyezésére kizárólag a frissítőpontokon van lehetőség, ahonnan a szervezők szelektíven szállítják el a hulladékot. A versenyen történő szemetelés kizárást von maga után.

 

12.8. ÁLLATOKKAL TÖRTÉNŐ INDULÁS

Tilos a versenyen bármilyen állattal indulni, az állattal való indulás a versenyből való kizárást vonja maga után.

 

12.9. ÓVÁS

 

Az óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani 5.000 Ft ellenében a célba érkezést követően 2 órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendő, ha az óvás alaptalannak bizonyul.

 

12.10. DÍJAZÁS

A távok első három helyezettjét nemenként díjazzuk.( a 350 méteres távok kivételével)

A helyezettek ajándékcsomagot, valamint a Budakeszi Vadasparkba szóló éves bérletet kapnak.

12.11. EGYÉB SZABÁLYOK

A versenyen való tiszteletlen viselkedés a verseny szervezőivel vagy a versenytársakkal szemben azonnali kizárással jár.

A versenyen való szándékos csalás (járműhasználat, rajtszám csere) szintén azonnali kizárást jelent.

 

A verseny teljes helyszínén bármilyen reklám tevékenység csak a Budakeszi Vadaspark előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető!

 

Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel.

 

12.12. KATEGÓRIÁK

 

Süni futam – ovis táv (350 m) leány és fiú

Mosómaci futam (kizárólag alsósoknak, 350 m) leány és fiú

Farkasfalka futam (egy szülő + gyerekek végig egymás kezét fogva)

Tűzróka futam (4 km, 100 m szintemelkedés) női és férfi

Vadmacska futam (8,8 km 250 m szintemelkedés) női és férfi

Hiúz félmaraton (20,86 km 492 m szintemelkedés) női és férfi

 

12.13. NEVEZÉSI DÍJAK

 

Táv megnevezése 2020.03.30-ig Helyszínen
Süni futam  500 Ft 500 Ft
Mosómaci futam 500 Ft 500 Ft
Farkasfalka futam 1.000 Ft 1.000 Ft
Tűzróka futam 4.000 Ft 5.000 Ft
Vadmacska futam 5.500 Ft 6.500 Ft
Hiúz félmaraton 6.500 Ft 7.000 Ft

 

 1. FELHASZNÁLÓI PANASZ

 

A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szervezők fent megadott e-mail címén, illetve telefonszámán történik. Egyebekben panaszok intézésére a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) az illetékes.

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefonszám: (+36-1) 269-0703

 

 1. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

 

A díjak kiegyenlítése a fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Versenyre szóló nevezési díj egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában a nevezési díjat visszatéríteni (a verseny elmaradása esetének kivételével).

 

 1. GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a meghirdetett sportrendezvényt az ismertetett feltételek alapján megtartja. Ha előre nem látható (vis major) okokból a Verseny elmarad, úgy a Szolgáltató ennek tényéről és a nevezésének a soron következő versenyen való felhasználásának lehetőségéről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a részt vevőt. Vis maiornak minősülnek a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak rendes üzleti kockázatának körébe (ilyen körülmény különösen a természeti csapás, földrengés, árvíz, háborús helyzet stb.).

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a helyszín- és időpont változtatás jogát fenntartja. Az esetleges időpont- és/vagy helyszínváltozásról a Szolgáltató a Felhasználót a honlapján és Facebook oldalán való közzététellel tájékoztatja. Azokat a Felhasználókat, akik érvényes nevezéssel rendelkeznek a Szolgáltató a nevezés során általuk megadott e-mail címre történő levél küldésével is értesíti.

 

A jelen ÁSZF visszavonásig vagy módosításig hatályos.

0

Start typing and press Enter to search